Algemene Voorwaarden

klik hier om terug te gaan

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van van kollenburg PMA hierna te noemen: Aanbieder, en op elke overeenkomst tussen aanbieder en een Opdrachtgever waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze betreffen alle werkzaamheden die aanbieder in opdracht van derden tegen vergoeding verricht.

Artikel 1. Algemeen

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aanbieder, voor de uitvoering waarvan door Aanbieder derden worden betrokken en indien werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van Aanbieder.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aanbieder en Opdrachtgever zullen alsdan zonodig in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Partijen kunnen in overleg een bepaling buitenwerking stellen, waarbij het zelfde geldt.
1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.6. Indien Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
klik hier om terug te gaan naar de website

Artikel 2. Offertes, aanvaarding

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.2. Aanbieder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding (projectplanning) vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij in de offerte anders is aangegeven. De offerte kan all-in prijzen bevatten.
2.4. Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever. Tevens kan een opdrachtbevestiging van Aanbieder als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht gelden, mits deze niet binnen 7 dagen na verzending schriftelijk is betwist.
2.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aanbieder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aanbieder anders aangeeft.
2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders voor dezelfde dienst.
klik hier om terug te gaan naar de website 

Artikel 3. Contractsduur; termijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1. De overeenkomst tussen Aanbieder en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een project kan ook als zodanig worden aangeboden. Bij de afloop van een overeengekomen termijn kan opdrachtgever verzoeken de werkzaamheden voort te zetten.
3.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde adviezen of voorstellen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aanbieder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3. Aanbieder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3.4. Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Minder gekwalificeerde krachten zullen uitsluitend worden ingezet als dit in het belang van de (kostprijs van) het project gerechtvaardigd is.
3.5. Indien door Aanbieder of door de door Aanbieder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de aldaar in redelijkheid gewenste faciliteiten.
3.6. Opdrachtgever is verplicht de diensten van Aanbieder af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert dan is Aanbieder gerechtigd de daarmee gemoeide extra tijd en moeite voor rekening van Opdrachtgever te laten komen.
3.7. Aanbieder is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en een uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Aanbieder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aanbieder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aanbieder zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Aanbieder ter beschikking heeft gesteld. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aanbieder is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Aanbieder zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en in de termijn van uitvoering. Aanbieder heeft het recht zijn tarieven elk kalenderjaar te verhogen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van een maand.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd dan is Aanbieder gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het in dat geval niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Aanbieder op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aanbieder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
3.11. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aanbieder gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Aanbieder daardoor direct of indirect ontstaan.
3.12. Indien Aanbieder met Opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, dan is Aanbieder niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
klik hier om terug te gaan naar de website

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1. Aanbieder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst Aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Aanbieder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
4.2. Voorts is Aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd.
4.3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aanbieder op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Aanbieder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit kracht van de wet en uit overeenkomst.
Indien Aanbieder op redelijke gronden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Aanbieder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Aanbieder gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aanbieder, zal Aanbieder in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Aanbieder extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Aanbieder anders aangeeft.
4.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aanbieder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aanbieder op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.7. Indien Opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Aanbieder zal in alle gevallen voldoende tijd krijgen om de door hem aangevangen werkzaamheden tot een afgerond einde te brengen met een maximum van 14 kalenderdagen.
klik hier om terug te gaan naar de website 

Artikel 5. Overmacht

5.1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aanbieder of van derden daaronder begrepen. Aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.
5.3. Aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4. Voor zoveel Aanbieder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
klik hier om terug te gaan naar de website

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1. Betaling voor geleverde diensten dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aanbieder aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Aanbieder aangegeven. Aanbieder is gerechtigd om maandelijks te factureren voor honorarium en gemaakte kosten.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 0,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.2. Aanbieder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aanbieder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Aanbieder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening met het door hem aan Aanbieder verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Aanbieder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
klik hier om terug te gaan naar de website 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De door Aanbieder in het kader van de overeenkomst geleverde adviezen, voorstellen, presentaties, ontwerpen en andere stukken (inclusief digitale bestanden) blijven eigendom van Aanbieder totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit elke met Aanbieder gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
7.2. Het door Aanbieder geleverde, ook als dat niet ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorgeleverd aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aanbieder veilig te stellen. Voor het geval Aanbieder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Aanbieder en een door Aanbieder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aanbieder zich bevinden en om deze terug te nemen.
klik hier om terug te gaan naar de website 

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele bezwaren dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na laatste levering, schriftelijk en gedocumenteerd aan Aanbieder te worden gemeld. Opdrachtgever dient Aanbieder in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.2. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Indien van een bezwaar later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, nalevering of schadeloosstelling.
8.3. Indien vaststaat dat een dienst gebrekkig is geweest en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aanbieder binnen redelijke termijn ter keuze van Aanbieder, zorgdragen voor herstel daarvan dan wel voor creditering van het bedrag van het belang ervan aan Opdrachtgever.
8.4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aanbieder daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
8.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aanbieder en de door Aanbieder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
klik hier om terug te gaan naar de website

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
9.2. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval.
9.3. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt mede verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder indirecte schade wordt mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtgever dient Aanbieder in staat te stellen het nodige te ondernemen om de eventuele schade van opdrachtgever te verminderen.
9.4. De keuze voor de toepassing en het gebruik van adviezen van Aanbieder is geheel aan Opdrachtgever. De gevolgen daarvan zijn voor zijn rekening en risico.
9.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aanbieder.
klik hier om terug te gaan naar de website

Artikel 10. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Aanbieder toerekenbaar is. Indien Aanbieder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Aanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aanbieder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
klik hier om terug te gaan naar de website

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit geldt met name voor aangeleverde teksten en digitale bestanden.
Aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van een overeen-komst aan zijn zijde toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 Geheimhouding

Aanbieder verbindt zich tot geheimhouding jegens derden van alle kennis en informatie die hem in het kader van een opdracht bereikt, voor zover dit geen openbare gegevens betreft, en hij verklaart deze geheimhoudingsplicht ook voor door hem ingeschakelde personen te doen gelden.
klik hier om terug te gaan naar de website

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
13.2. De rechter in Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
klik hier om terug te gaan naar de website

klik hier om terug te gaan