Privacy verklaring
in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

1 Bedrijfsgegevens

van kollenburg Projecten – Media – Advies,
gevestigd aan Gerard Doulaan 14
7312 RK Apeldoorn

ook handelend onder de namen:

  • DAMsupport

  • Flat Fee Photography

  • LoudImages

Hierna te noemen vkPMA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://vkpma.nl
https://DAMsupport.nl
https://FlatFeePhotography.nl
https://LoudImages.nl
Gerard Doulaan 14
7312 RK Apeldoorn
+31 (0)6 1515 8995

Marc van Kollenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van vkPMA. Hij is te bereiken via marc _a_ vkpma.nl

2 Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1 Gewone persoonsgegevens

vkPMA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam*

 • Achternaam*

 • Geslacht*

 • Adresgegevens*

 • Telefoonnummer*

 • E-mailadres*

 • Bankrekeningnummer*

 • IP adres (geanonimiseerd op de website)

 • IP adres (volledig bij een account in mijn beeldbank)*

 • wachtwoord (bij een account in mijn beeldbank)*

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van mijn websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

* indien je een prospect, klant of leverancier bent

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

vkPMA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marc@vkpma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.2.1 Uitzonderingen

Uit de Journalistieke of Artistieke fotografie van vkPMA kunnen eventuele bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zijn af te leiden, maar deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden nooit door vkPMA bij de foto geregistreerd of gepubliceerd met het doel om onderscheid te maken op basis van deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of ter identificatie. Dit in lijn met artikel 8.2 van de “Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet”:

Alleen als een verantwoordelijke foto’s of ander beeldmateriaal publiceert met het uitdrukkelijke doel om onderscheid te maken naar ras, is bijzondere oplettendheid geboden. In dat geval acht het CBP het een redelijke wetstoepassing om het beeldmateriaal aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven”

Vanwege het journalistieke doel van deze foto’s zijn de volgende onderdelen niet van toepassing:

 • Artikel 7
  Voorwaarden voor toestemming, lid 3

 • Artikel 10
  Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

 • Hoofdstuk III
  Rechten van de betrokkene

 • Artikel 30
  Register van de verwerkingsactiviteiten

 • Artikel 33
  Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

 • Artikel 34
  Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

 • Hoofdstuk V
  Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisatie

 • Hoofdstuk VI
  Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

 • Hoofdstuk VII
  Samenwerking en coherentie

Daarnaast gelden nog een aantal uitzonderingen waardoor er geen grondslag en doel nodig is als jijzelf:

 • of niet het onderwerp van de foto bent, maar “toevallig” in het shot staat

 • of al foto’s van jezelf in vergelijkbare situaties openbaar op internet gedeeld hebt.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De handelingen genoemd op de volgende pagina voert vkPMA uit op basis van één of meer van de er achter genoemde grondslagen. Indien er meer dan één keer “ja” op 1 regel staat, dan kan de handeling voor 1 of meerdere grondslagen gelden. Dit is afhankelijk van de overeengekomen opdracht.

Handeling / doel Grondslag Bewaartermijn
 
Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

ja

   

ja

 

ja

Zolang je bent aangemeld

Contact opnemen om dienstverlening te kunnen uitvoeren

ja

   

ja

 

ja

Zolang je klant bent

Informeren over wijzigingen in diensten en producten

ja

   

ja

   

Zolang je klant bent

Om goederen en diensten te kunnen leveren

ja

   

ja

   

Zolang je klant bent

Analyseren surfgedrag op de websites van vkPMA

ja

         

26 maanden

Offertes, facturen, betalingen en administratie

ja

 

ja

ja

   

7 jaar

Gegevens die je mij geeft via het contactformulier

ja

         

2 jaar

Fotografie

 

         

 

… op verzoek van opdrachtgever

ja

         

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

… met contract met opdrachtgever

ja

   

ja

   

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

… tijdens evenementen, etc. zonder accreditatie

ja

       

ja

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

… tijdens evenementen, etc. met accreditatie

ja

   

ja

 

ja

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

Artistieke fotografie

ja

   

ja

 

ja

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

Legenda

Toestemming van de betrokken persoon
bescherming van de vitale belangen
Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
Nodig voor uitvoering van een overeenkomst
Algemeen belang
Gerechtvaardigde belangen

2.4 Geautomatiseerde besluitvorming

vkPMA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vkPMA) tussen zit.

2.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

vkPMA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zie de tabel onder 2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken voor de bewaartermijn per handeling / doel.

2.5.1 Bewaartermijn fotografie

Alle Fotografie wordt bewaard tot de rechthebbende mij verzoekt deze te verwijderen, of totdat deze volgens de zienswijze van vkPMA niet meer relevant is, tenzij anders overeengekomen.

2.6 Delen van persoonsgegevens met derden

vkPMA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vkPMA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

2.6.1 Publicaties

Publicaties en/of openbaarmakingen van artikelen en fotografie vallen onder 2.2.1 Uitzonderingen. Deze worden gedeeld met websites in Nederland, binnen de EER en ook daar buiten.

2.7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

vkPMA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. vkPMA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de websites van vkPMA worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Cookie: dFactory
Naam: cookie_notice_accepted
Functie: opslaan of de cookie melding geaccepteerd is

2.8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vkPMA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marc@vkpma.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Persoonsgegevens welke vallen onder 2.2.1 Uitzonderingen zijn hier van uitgesloten.

vkPMA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2.9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vkPMA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marc@vkpma.nl

deze privacy verklaring is gebaseerd op de tekst van veiliginternetten.nl en is aangepast door Marc van Kollenburg. Het op onderdelen of integraal overnemen is niet toegestaan.