Privacyverklaring van vkPMA // Verwerkersovereenkomst // Algemene Voorwaarden


Lees hieronder de laatste versie van de Privacyverklaring // Verwerkersovereenkomst // Algemene Voorwaarden van vkPMA of download de laatste versie hier


van kollenburg [Projecten - Media - Advies]
vkpma.nl
Gerard Doulaan 14
7312 RK Apeldoorn
KvK: 60559888
BTW: NL001375917B34

 • Dit document bevat de meest recente versies van:

 • Privacyverklaring van vkPMA

 • Verwerkersovereenkomst

 • Algemene Voorwaarden

1 Bedrijfsgegevens

van kollenburg Projecten - Media – Advies,
gevestigd aan Gerard Doulaan 14
7312 RK Apeldoorn

ook handelend onder de namen:

 • DAMsupport

 • LoudImages

 • LoudServices

Hierna te noemen vkPMA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gerard Doulaan 14
7312 RK Apeldoorn
https://vkpma.nl/contact

Marc van Kollenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van vkPMA. Hij is te bereiken via https://vkpma.nl/contact

2 Persoonsgegevens die wij verwerken

2.1 Gewone persoonsgegevens

vkPMA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam*

 • Achternaam*

 • Geslacht*

 • Adresgegevens*

 • Telefoonnummer*

 • E-mailadres*

 • Bankrekeningnummer*

 • IP adres (geanonimiseerd op de website)

 • IP adres (volledig bij een account in mijn beeldbank)*

 • wachtwoord (bij een account in mijn beeldbank)*

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van mijn websites of beeldbanken aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

* indien je een prospect, klant of leverancier bent

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

vkPMA verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via https://vkpma.nl/contact, dan verwijderen wij deze informatie.

2.2.1 Uitzonderingen

Uit de Journalistieke of Artistieke fotografie van vkPMA kunnen eventuele bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zijn af te leiden, maar deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden nooit door vkPMA bij de foto geregistreerd of gepubliceerd met het doel om onderscheid te maken op basis van deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Dit in lijn met artikel 8.2 van de "Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet":

Alleen als een verantwoordelijke foto’s of ander beeldmateriaal publiceert met het uitdrukkelijke doel om onderscheid te maken naar ras, is bijzondere oplettendheid geboden. In dat geval acht het CBP het een redelijke wetstoepassing om het beeldmateriaal aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven”

Vanwege het journalistieke doel van deze foto’s zijn de volgende onderdelen van de AVG niet van toepassing:

 • Artikel 7
  Voorwaarden voor toestemming, lid 3

 • Artikel 10
  Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

 • Hoofdstuk III
  Rechten van de betrokkene

 • Artikel 30
  Register van de verwerkingsactiviteiten

 • Artikel 33
  Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

 • Artikel 34
  Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

 • Hoofdstuk V
  Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisatie

 • Hoofdstuk VI
  Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

 • Hoofdstuk VII
  Samenwerking en coherentie

Daarnaast gelden nog een aantal uitzonderingen waardoor er geen grondslag en doel nodig is als jijzelf:

 • of niet het onderwerp van de foto bent, maar "toevallig" in het shot staat

 • of al foto's van jezelf in vergelijkbare situaties openbaar op internet gedeeld hebt.

2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De handelingen genoemd op de volgende pagina voert vkPMA uit op basis van één of meer van de er achter genoemde grondslagen. Indien er meer dan één keer "ja" op 1 regel staat, dan kan de handeling voor 1 of meerdere grondslagen gelden. Dit is afhankelijk van de overeengekomen opdracht.

Handeling / doel

Grondslag

Bewaartermijn


Toestemming

Vitale belangen

Wettelijke verplichting

Overeenkomst

Algemeen belang

Gerechtvaardigd belang


Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

jaja


ja

Zolang je bent aangemeld

Contact opnemen om dienstverlening te kunnen uitvoeren

jaja


ja

Zolang je klant bent

Informeren over wijzigingen in diensten en producten

jajaZolang je klant bent

Om goederen en diensten te kunnen leveren

jajaZolang je klant bent

Analyseren surfgedrag op de websites van vkPMA

ja


26 maanden

Offertes, facturen, betalingen en administratie

ja


ja

ja7 jaar

Gegevens die je mij geeft via het contactformulier

ja


7 jaar

Fotografie
… op verzoek van opdrachtgever

ja


Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

… met contract met opdrachtgever

jajaZie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

… tijdens evenementen, etc. zonder accreditatie

ja

ja

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

… tijdens evenementen, etc. met accreditatie

jaja


ja

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

Artistieke fotografie

jaja


ja

Zie: 2.5.1 Bewaartermijn fotografie

Toegang tot beeldbank

JaJa


Ja

Zie: 2.7 Beeldbanken

Legenda

Toestemming

Toestemming van de betrokken persoon

Vitale belangen

bescherming van de vitale belangen

Wettelijke verplichting

Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Overeenkomst

Nodig voor uitvoering van een overeenkomst

Algemeen belang

Algemeen belang

Gerechtvaardigd belang

Gerechtvaardigde belangen2.4 Geautomatiseerde besluitvorming

vkPMA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vkPMA) tussen zit.


2.5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

vkPMA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zie de tabel onder 2.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken voor de bewaartermijn per handeling / doel.

2.5.1 Bewaartermijn fotografie

Alle Fotografie wordt bewaard tot de rechthebbende mij verzoekt deze te verwijderen, of totdat deze volgens de zienswijze van vkPMA niet meer relevant is, tenzij anders overeengekomen.

2.6 Delen van persoonsgegevens met derden

vkPMA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. vkPMA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

2.6.1 Publicaties

Publicaties en/of openbaarmakingen van artikelen en fotografie vallen onder 2.2.1 Uitzonderingen. Deze worden gedeeld met websites in Nederland, binnen de EER en ook daar buiten.

2.7 Beeldbanken

vkPMA levert beeldbanken via de labels DAMsupport en LoudServices. Deze beeldbanken worden ingekocht bij MediaFiler. De beeldbanken welke via LoudServices geleverd worden, zijn gedeelde omgevingen welke op basis van “customer” van elkaar gescheiden zijn. Ondanks inspanningen van vkPMA en MediaFiler kan het in zeer uitzonderlijke situaties voorkomen dat content van andere klanten zichtbaar worden.
Daarom raadt vkPMA aan om uitsluitend content in de beeldbanken te plaatsen van Riscoklasse 0 en I.

Risicoklasse 0: publiek niveau

In deze risicoklasse zijn gegevens opgenomen waarvan algemeen is aanvaard dat deze, bij het beoogde gebruik, geen risico opleveren voor de betrokkene (telefoonboeken, brochures, publieke internet sites, etc.).

Naar verwachting zal voor de verwerking van dit type persoonsgegevens geen onderzoek worden aangevraagd. In de beoordeling per verwerkingseis is deze risicoklasse daarom buiten beschouwing gelaten.

Risicoklasse I: basisniveau

In deze risicoklasse gaat het bij verwerking van persoonsgegevens meestal om een beperkt aantal persoonsgegevens dat betrekking heeft op bijvoorbeeld lidmaatschappen, arbeidsrelaties, klantregistraties en overeenkomstige relaties tussen een betrokkene en een organisatie.

2.8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

vkPMA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. vkPMA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de websites van vkPMA worden ook cookies geplaatst door derden (WordPress, Thema’s, plug-ins, etc.). Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

VkPMA heeft zelf geen inzicht in deze cookies en plaatst zelf geen cookies en houdt rekening met de keuzes voor functionaliteit dat deze zo min mogelijk informatie registreert.


2.9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vkPMA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar https://vkpma.nl/contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Persoonsgegevens welke vallen onder 2.2.1 Uitzonderingen zijn hier van uitgesloten.

vkPMA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

2.10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vkPMA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via https://vkpma.nl/contact of via de contactinformatie op de offerte of factuur.Deze privacy verklaring is gebaseerd op de tekst van veiliginternetten.nl en is aangepast door Marc van Kollenburg. Het op onderdelen of integraal overnemen is niet toegestaan.

Verwerkersovereenkomst

Partijen:

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die van kollenburg Projecten – Media – Advies (ook handelend onder de namen: vkPMA, DAMsupport LoudServices en LoudImages) (Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen de partijen gesloten overeenkomst.

Inleiding

Verwerker zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit document bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Verplichtingen

De Verwerker verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker gebeurt op een zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Uitbesteden werkzaamheden

Verwerker is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits Verwerker ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Verwerker rusten op basis van deze Verwerkersovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens

Verwerker zal Persoonsgegevens slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke doorgeven aan derden. Voor landen buiten de Europese Economische Ruimte geldt, dat dit alleen mogelijk is mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersoverenkomst en Privacywetgeving. Het is aan de de Verwerkingsverantwoordelijke om dit uit te zoeken.

Beveiliging

Verwerker zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de dienst en de daar aan gekoppelde Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software, applicaties, gebruikersnamen en wachtwoorden.

Meldingen

Om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt de Verwerker De Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte van het geconstateerde datalek. Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:

 • het datalek

 • de aard van de inbreuk zoals kopiëren, wijzigen, verwijderen, stelen, etc.

 • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden

 • de maatregelen die door Verwerker zijn getroffen om het datalek te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

De Verwerker verstrekt op verzoek van De Verwerkingsverantwoordelijke nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor De Verwerkingsverantwoordelijke om aan haar wettelijke verplichtingen om melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De Verwerker verleend de Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de vastgestelde rechten van Betrokkene(n) uit te voeren

De Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke zonder uitstel in kennis van een dergelijke verzoeken gericht aan Verwerker. Sub-verwerkers dienen de Verwerker te informeren teneinde de Verwerkingsverantwoordelijke te informeren.

Veiligheidstesten

De Verwerker assisteert de Verwerkingsverantwoordelijke bijstand bij het uitvoeren van een veiligheidstest. Hieronder wordt verstaan het beschikbaar stellen van alle relevante informatie voor een dergelijke test en het beschikbaar zijn tijdens de test.

Een dergelijke test dient minsten 2 weken van te voren te worden ingepland.

De besteedde tijd zal in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief.

Geheimhouding

De Verwerker verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de Overeenkomst met een vertrouwelijke karakter, waaronder persoonsgegevens.

De Verwerker staat er voor in dat personen werkzaam voor Verwerker en toegang hebben tot de Persoonsgegevens, ook gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding.

Deze verplichting geldt niet indien openbaarmaking of levering is gevorderd op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak.

Aansprakelijkheid Verwerker

Wanneer de Verwerker tekortschiet in de nakoming van de verplichting in deze Verwerkersovereenkomst, kan Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Verwerker een redelijke termijn wordt gegund om alsnog de verplichtingen na te komen.

De Verwerker is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst, waarbij de schade gemaximaliseerd wordt op het totaal bedrag van de overeenkomst.

Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden, waaronder boetes van Autoriteiten ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Duur

De duur van de verwerking begint op de ingangsdatum van de dienst en eindigt zodra deze wordt opgezegd.

Bij beëindiging van de Overeenkomst is De Verwerkersverantwoordelijke zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging van de Overeenkomst zal de Verwerker de aanwezige data, inclusief Persoonsgegevens verwijderen. Voor backup’s geldt een termijn van 8 weken.Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van van kollenburg PMA hierna te noemen: Aanbieder, en op elke overeenkomst tussen aanbieder en een Opdrachtgever waarop aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze betreffen alle werkzaamheden die aanbieder in opdracht van derden tegen vergoeding verricht.

1 Algemeen

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aanbieder, voor de uitvoering waarvan door Aanbieder derden worden betrokken en indien werkzaamheden worden uitgevoerd door medewerkers van Aanbieder.

1.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aanbieder en Opdrachtgever zullen alsdan zonodig in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Partijen kunnen in overleg een bepaling buitenwerking stellen, waarbij het zelfde geldt.

1.4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.6. Indien Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 1: Offertes, aanvaarding

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2.2. Aanbieder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in een offerte of aanbieding (projectplanning) vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij in de offerte anders is aangegeven. De offerte kan all-in prijzen bevatten.

2.4. Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever. Tevens kan een opdrachtbevestiging van Aanbieder als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht gelden, mits deze niet binnen 7 dagen na verzending schriftelijk is betwist.

2.5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aanbieder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aanbieder anders aangeeft.

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders voor dezelfde dienst.

Artikel 3: Contractsduur; termijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1. De overeenkomst tussen Aanbieder en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een project kan ook als zodanig worden aangeboden. Bij de afloop van een overeengekomen termijn kan opdrachtgever verzoeken de werkzaamheden voort te zetten.

3.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde adviezen of voorstellen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aanbieder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3. Aanbieder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.3.4. Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Minder gekwalificeerde krachten zullen uitsluitend worden ingezet als dit in het belang van de (kostprijs van) het project gerechtvaardigd is.

3.5. Indien door Aanbieder of door de door Aanbieder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de aldaar in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6. Opdrachtgever is verplicht de diensten van Aanbieder af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert dan is Aanbieder gerechtigd de daarmee gemoeide extra tijd en moeite voor rekening van Opdrachtgever te laten komen.

3.7. Aanbieder is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en een uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Aanbieder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aanbieder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aanbieder zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Aanbieder ter beschikking heeft gesteld. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aanbieder is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Aanbieder zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en in de termijn van uitvoering. Aanbieder heeft het recht zijn tarieven elk kalenderjaar te verhogen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van een maand.

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd dan is Aanbieder gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het in dat geval niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Aanbieder op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aanbieder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

3.11. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aanbieder gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Aanbieder daardoor direct of indirect ontstaan.

3.12. Indien Aanbieder met Opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, dan is Aanbieder niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1. Aanbieder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien na het sluiten van de overeenkomst Aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Aanbieder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2. Voorts is Aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd.4.3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aanbieder op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Aanbieder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit kracht van de wet en uit overeenkomst.

Indien Aanbieder op redelijke gronden tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Aanbieder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Aanbieder gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aanbieder, zal Aanbieder in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Aanbieder extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Aanbieder anders aangeeft.

4.6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aanbieder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aanbieder op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.7. Indien Opdrachtgever een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Aanbieder zal in alle gevallen voldoende tijd krijgen om de door hem aangevangen werkzaamheden tot een afgerond einde te brengen met een maximum van 14 kalenderdagen.

1.1.1 Artikel 5. Overmacht

5.1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aanbieder of van derden daaronder begrepen. Aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3. Aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4. Voor zoveel Aanbieder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

6.1. Betaling voor geleverde diensten dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aanbieder aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Aanbieder aangegeven. Aanbieder is gerechtigd om maandelijks te factureren voor honorarium en gemaakte kosten.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 0,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.2. Aanbieder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aanbieder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Aanbieder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening met het door hem aan Aanbieder verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.


6.4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Aanbieder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De door Aanbieder in het kader van de overeenkomst geleverde adviezen, voorstellen, presentaties, ontwerpen en andere stukken (inclusief digitale bestanden) blijven eigendom van Aanbieder totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit elke met Aanbieder gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

7.2. Het door Aanbieder geleverde, ook als dat niet ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorgeleverd aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aanbieder veilig te stellen. Voor het geval Aanbieder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Aanbieder en een door Aanbieder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aanbieder zich bevinden en om deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele bezwaren dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na laatste levering, schriftelijk en gedocumenteerd aan Aanbieder te worden gemeld. Opdrachtgever dient Aanbieder in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.2. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Indien van een bezwaar later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, nalevering of schadeloosstelling.

8.3. Indien vaststaat dat een dienst gebrekkig is geweest en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aanbieder binnen redelijke termijn ter keuze van Aanbieder, zorgdragen voor herstel daarvan dan wel voor creditering van het bedrag van het belang ervan aan Opdrachtgever.

8.4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aanbieder daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

8.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aanbieder en de door Aanbieder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.2. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot maximaal de hoogte van het honorarium van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval.

9.3. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt mede verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder indirecte schade wordt mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtgever dient Aanbieder in staat te stellen het nodige te ondernemen om de eventuele schade van opdrachtgever te verminderen.

9.4. De keuze voor de toepassing en het gebruik van adviezen van Aanbieder is geheel aan Opdrachtgever. De gevolgen daarvan zijn voor zijn rekening en risico.

9.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aanbieder.

Artikel 10. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Aanbieder toerekenbaar is. Indien Aanbieder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Aanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aanbieder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dit geldt met name voor aangeleverde teksten en digitale bestanden.

Aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van een overeen-komst aan zijn zijde toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 Geheimhouding

Aanbieder verbindt zich tot geheimhouding jegens derden van alle kennis en informatie die hem in het kader van een opdracht bereikt, voor zover dit geen openbare gegevens betreft, en hij verklaart deze geheimhoudingsplicht ook voor door hem ingeschakelde personen te doen gelden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

13.2. De rechter in Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.